Obuka za licence

 1. Akreditacija visokoškolskih ustanova
  • Izrada predloga studijskih programa i/ili kurikuluma nastavnih predmeta i usklađivanje sa akreditovanim studijskim programima EU
  • Izrada materijala za akreditaciju studijskih programa za predaju materijala za akreditaciju Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (www.kapk.org)
  • Izrada materijala za akreditaciju visokoškolske ustanove za predaju materijala za akreditaciju Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (www.kapk.org)
  • Izrada portala za Studentsku službu i/ili Finansije za visokoškolske ustanove i povezivanje sa sajtom, Moodle sistemom, aplikacjama za mobilni telefon (portal objedinjuje sve potrebe studenata, Studentske službe, Odeljenja finansija, kadrovske službe, kao i preporuke Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije)
  • Izrada sajta visokoškolske ustanove i povezivanje sa portalom Ustanove (praćenje ispita, statusa studenta, nastavnog materijala, finansija…)
  • Konsulting i/ili izrada odgovarajućih alata za automatizaciju Studentske službe (utiče na smanjenje broja zaposlenih do zakonskog minimuma)
  • Konsalting u vezi organizacije rada visokoškolske ustanove
  • Marketing visokoškolske ustanove (sajt, e-marketing, društvene mreže, print, reklamni materijal, promotivne aktivnosti, organizacija sajamskih prezentacija, organizacija regionalnih promocija… izrada i rukovođenje održavanjem korporativnog identiteta Ustanove)
 2. Carinski propisi

  Izbor tema za koje nas možete kontaktirati:

  • Priprema dokumentacije za redovan i privremen uvoz/izvoz i aktivno oplemenjivanje
  • Izrada faktura sa validnim paritetom
  • Primena EUR1 ili izjave o poreklu; popunjavanje EUR1, CMR i JCI obrazaca
  • Deklarisanje robe i davanje (ukidanje) ovlašćenja za sačinavanje izjave o poreklu na fakturi
  • Klasifikacija robe i carinske tarife
  • Uvoz/izvoz, reeksport i privremeni uvoz
  • Carinski prekršaj i kontrola
  • Poreklo robe i primena Pan-evropskih pravila
  • Sporazumi o slobodnoj trgovini sa državama članicama trgovinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan
 3. ISO Standardizacija

  Izbor tema za koje nas možete kontaktirati:

  • Izrada predloga metoda koje se akredituju
  • Izrada materijala za ISO standardizaciju za predaju materijala za akreditaciju Akreditacionom telu Srbije (www.ats.rs)
  • Obuka zaposlenih u vezi ISO standardizacije i priprema za posetu članova komisije Akreditacionog tela Srbije

Kontaktirajte nas: office@eduka-centar.com; FB: Eduka Centar; 064 6791600; 021 6320100.