Prevodilački centar

Od osnivanja 2001. godine, EDUKA Prevodilački centar bavi se vođenjem i realizacijom prevodilačkih projekata; simultanim, konsekutivnim i konferencijskim prevođenjem; pružanjem usluga sudskih tumača, usluga lekture i korekture, preloma i grafičke obrade materijala.

EDUKA Prevodilački centar omogućava visokokvalitetne prevode i lektorisanje tekstova sa/na 36 jezika za fizička lica, vladine i nevladine organizacije, univerzitete, reklamne agencije, industrijska preduzeća, medijske kuće, trgovačke mreže, izdavačke, istraživačke i druge ustanove. Delokrug rada Centra predstavlja prevođenje pravnih, ekonomskih, naučnih, medicinskih, tehničkih i dr. tekstova, kataloga, priručnika, izložbenih brošura, web stranica, e-mail poruka, knjiga, uputstava, uverenja i dr.
Članovi EDUKA tima specijalizovani su za određena stručna područja i poseduju iskustvo, izvrsno poznavanje struke, pedantnost, preciznost i brzinu. Pouzdani su i rade u skladu sa najvišim standardima. U procesu prevođenja, naglasak uvek stavljaju na značenje i prate strukturu i semantičku preciznost izvornika. 

Kao spoljni (“outsourcing") partner, EDUKA Prevodilački centar pruža kompletnuprevodilačku uslugu. Putem razvijene infrastrukture i vrhunski organizovane mreže prevodilaca, u najkraćem roku i uz vrhunski kvalitet, pouzdanost i povoljnu cenu, odgovara na svaki klijentov zahtev. Kvalitet rada Centra prepoznali su brojni zadovoljni klijenti i oni predstavljaju našu najbolju preporuku.

PISMENI PREVODI

Za pismene prevode koriste se sledeći kriterijumi:

  • Jedinica mere cene je jedna kartica teksta
  • 1 kartica = 1800 kompjuterskih znakova, uključujući i prazna mesta
  • Mera se zaokružije na 0,5 kartica (npr. 1,2 ili 1,3 kartice se obračunava kao 1,5 kartica), a najmanja obračunata jedinica je jedna kartica

Cena usluge prevođenja zavisi od kombinacije jezika, stručnosti i kompleksnosti teksta koji se prevodi, od roka isporuke, kao i od toga da li prevod overava ovlašćeni sudski tumač. Prevodi mogu biti sa ili bez overe sudskog tumača. Overom prevoda pečatom sudskog tumača, potvrđuje se istovetnost prevoda s njegovim izvornikom. EDUKA Prevodilački centar garantuje ispravnost prevoda i strogu poverljivost i daje garanciju poštovanja rokova.

Procedura u 5 koraka:
1. Primopredaja materijala za prevod 
2. Pregled i analiza projekta, koju obavlja Eduka stručni tim
3. Prevod teksta, koji obavlja profesionalni prevodilac
4. Kontrola i lektura prevedenog teksta, koju obavlja Eduka stručni tim
5. Isporuka prevedenog materijala

PREVODI U OBLASTI PRAVA: ugovori, poverljivi sporazumi, prepisi sudskih odluka i svedočenja, pravnia uputstva, pravne potvrde i izveštaji, propisi i zakoni, ugovori o licenci, dokumenti registracije pravnih subjekata, izveštaji sudskih veštaka, sudski sporovi, potvrde o rezidentnosti, ugovori o saradnji, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, ispitna svedočanstva, pravilnici, apostili i ostala pravna dokumentacija.

PREVODI U OBLASTI EKONOMIJE I POSLOVANJA: poslovna korespondencija i komunikacija, izvodi iz sudskog registra za preduzeća, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilansi, revizorski izveštaji, kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, pisane deklaracije, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji, ugovori o prodaji roba i usluga, garantni listovi, prikazi proizvoda, ostala dokumentacija.

PREVODI U OBLASTI TEHNIKE I MEHANIKEatesti, laboratorijska ispitivanja uzoraka,potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda, potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda, prevodi sigurnosno- tehničkih listova, ostala tehnička dokumentacija.

PREVODI U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE: medicinski proizvodi, prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda, istraživanja, ostala dokumentacija.

PREVODI U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA: cenovnici, jelovnici, vesti iz poslovanja (˝newsletter˝), elektronska pošta (e- mail) i dopisi za potrebe turističkih agencija ili gostiju, usluge komunikacije (telefonski razgovori) sa stranim poslovnim partnerima, klijentima, gostima ili turistima, pomoć kod organizovanja poslovnih sastanaka sa stranim poslovnim partnerima (¨Event Management¨), prezentacije, organizovanje pratnje prevodioca prilikom poseta stranih poslovnih ili turističkih grupa, itd.

PREVODI WEB PREZENTACIJA: Pored dobrog dizajna i funkcionalnosti sadržaja, moderna prezentacija uključuje i tekstualne sadržaje prevedene na više jezika. Samo na takav način, poslata poruka može biti razumljiva ljudima različitih kultura i različitih govornih područja, i može dopreti do šireg tržišta.
Brojne jezičke nepravilnosti lako se mogu uočiti čak i letimičnim pogledom, a takvo stanje stvari umnogome šteti ugledu pojedinih privrednih subjekata i narušava njihov imidž na međunarodnom tržištu. EDUKA Prevodilački centar insistira na stilski i gramatički besprekorno prevedenim Web stranicama.   
Pored usluge stručnog prevođenja tekstova na web prezentacijama, EDUKA Prevodilački centar pruža i usluge kreiranja takvih tekstova za web prezentacije, kao i njihove lekture.

USMENI PREVODI

Za konsekutivno i simultano prevođenje koriste se sledeći kriterijumi: 
– Jedinica mera cene je 1 sat prevođenja

EDUKA Prevodilački centar, sa svojim timom stručnih visokoobrazovanih konsekutivnih i simultanih prevodilaca, nudi kompletnu uslugu. Svi prevodioci su provereni profesionalci sa mnogo radnog iskustva, što je neophodno za uspešnu realizaciju:

 • poslovnih sastanaka i ugovaranja poslova sa stranim poslovnim partnerima,
 • prevoda u sudskim i pravnim postupcima,
 • sastanaka uz prisustvo advokata,
 • pregovora,
 • međunarodnih konferencija,
 • simpozijuma,
 • sajmova,
 • konferencija za novinare,
 • prezentacija,
 • tehničkih seminara,
 • sastanaka nadzornih odbora,
 • godišnjih skupština deoničarskih društava itd.

Osim već navedenih usluga, EDUKA Prevodilački centar pruža podršku i prilikom:

 • organizacije pratnje delegacija u zemlji i inostranstvu,
 • aktivnosti na  sajmovima